T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Korkuteli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Korkuteli Devlet Hastanesi >

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 17/07/2017

Hasta Hakları

Sağlık hakkı, kişinin toplumdan, devletten, sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi ve sağlığını sürekli geliştirebilmesi için toplumun sağladığı olanaklardan yararlanabilmesi felsefesiyle hastane bünyesinde titizlikle yürütülmektedir.

 

Satın Alama - Tahakkuk

Hastanemizin her türlü mal alımı, hizmet alımı, yapılan işin ihalelerini 4734 Kamu İhale Mevzuatı kapsamında alımını gerçekleştirmek.

 • 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 31. Maddesi gereğince bütçe teklifinin hazırlanması için Başbakanlıkça yayımlanan "Bütçe Çağrısına" istinaden Sağlık Bakanlığınca Hazırlanan Bütçe Hazırlama Rehberi esasları dahilinde Hastanemizin bütçesini hazırlayarak uygulamasını yürütmek.
 • Cari ve geçmiş yıllara ait bütçe evrakı kayıtları ile birimimiz alanına giren diğer her türlü dilekçe, doküman, fatura, resmi yazı uygulamaya yönetmelik kanun, genelge, talimat, yönetmelik vb muhafaza etmek ve bunların gereğini yerine getirmek.
 • Her türlü mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili (ihale veya doğrudan temin ile) yapılan alımların ödeme ile ilgili evraklarını düzenlemek ve döner sermaye saymanlığına göndermek.
 • Ödeme takip süreci listelerini hazırlamak ve toplantıları organize etmek.
 • Hastanemiz su, doğalgaz, elektrik, telefon, internet faturaları ile Basın ilan Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinden gelen faturaların ödeme belgelerini hazırlamak.
 • Tıbbî atık bertaraf bedeli ödemelerinin tahakkuk işlemlerinin yapmak.
 • Protokol Hastaneleri faturalarının tahakkuk evraklarının hazırlamak ve genel bütçe kapsamındaki her türlü iş ve işlemlerin yazışmalarını yapmak.
 • Kurumumuza ait vergi ödemelerinin hazırlanmasında saymanlıkla ortak çalışmak.
 • Giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanacak eğitim, kurs, kongre ve seminerlere katılan personelin harcırah, yolluk ve diğer ödemelerini gerçekleştirmek.
 • Avans açma kapama işlemlerini yürütmek.
 • Hastanemizce mal ve hizmet satın alınan firmaların temlik talepleri ve icra yazışmalarını yapmak.
 • Personel giyim kuşam ödemeleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak.

Mutemetlik

Hastanemiz mutemetlik birimi, çalışanların maaşları, döner sermaye ek ödemeleri, nöbet ücretleri, geçici ve sürekli görev yollukları, terfi ücretleri, personel sosyal güvenlik kesenekleri işlemlerinin doğruluk ve güven esasına dayanarak yürütür.

Sağlık Kurulu

SAĞLIK KURULU

-Tıbbi malzeme, özürlülük, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir  raporlarını çıkarılması. 
-Bütün raporların dosyalanarak arşivlenmesi. 
-Aylık özürlü raporlarının internet üzerinden Sağlık bakanlığı özürlüler veri bankasına girilmesi. 
-Resmi kurumlara yazıyla gidecek olan raporların üst yazılarını hazırlanarak gönderilmesi. 
-Sürücü raporları (h sınıfı sürücü ehliyeti hariç) verilmesi

Dahili telefon:

Hizmet İçi  Eğitim Birimi

HİZMET İÇİ  EĞİTİM BİRİMİ

Sağlık hizmetlerini daha etkin ve verimli sunma yolunda, çalışanların değişen ve gelişen modern tıbbın gerektirdiği özellikli uygulamalar konusunda hizmet içi eğitim almalarını sağlamak amacıyla birimimiz aşağıdaki görevleri yürütmektedir.

Sivil Savunma Birimi

Sağlık hizmetlerindeki ilgili mevzuatlar ile hizmet kalite standartlarının¸ bakanlığımız adına Korkuteli Devlet Hastanesindeki Sivil Savunma Çalışmalarının uygunluğu, sürekliliği, yeterliliği ve etkinliğini sağlamaktır.

 • Kuruma ait sivil savunma planını hazırlamak ve planlamaya tabi diğer bağlı birimlerin sivil savunma planlarını hazırlamak,
 • Koruyucu güvenlikle ilgili tedbirleri almak, yangın talimatını hazırlamak, yangın ve diğer tehlikelere karşı tedbirler almak,
 • Kurumun sabotajlara karşı koruma planlarını hazırlamak,
 • Seferberlik ve olağanüstü hallerde alarm tedbirlerini almak, bağlı birimlerde alınacak tedbirlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Müdürlük ve bağlı kurumların detay planlarının yaptırılmasını sağlamak,
 • Yangınlara karşı koruma önlemlerini almak, yangın tüplerinin kontrolünü yapmak,
 • Seferberlik sırasında kurumların çalışmasının devamı için personelin erteleme işlemlerini yapmak, askere sevk tehir işlemlerini takip etmek,
 • Sivil savunma planlarındaki servislerde gerekli personelin eğitimini yapmak, sivil savunma uzmanı bulunmayan kurumlarda sivil savunma amirlerini belirleyerek onlara planlamalarda destek olmak,
 • Özel güvenlik teşkilatı kurulmasıyla ilgili işlemleri takip etmek,
 • Kalitenin artırılması, korunması, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi için çalışmak ve kalite yönetim sistemi çalışmalarında belirlenen görevleri yerine getirmek,

Faturalandırma, Ayniyat, Yazı İşleri

         Faturalandırma Birimi

Birimimizin hastanemiz bünyesindeki yaptığı iş ve işlemler;

 • Hastanemizde ayaktan muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.
 • Hatalı işlemlerin (tetkik, ilaç, sarf gibi) iptal edilerek ilgili poliklinik veya servislere geri dönüş yapılarak düzeltilmesini sağlamak.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula V3 sisteminde ödeme sorgusu yapılarak, interaktif faturalama sürecini tamamlamak.
 • Protokol yaptığımız diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına manuel fatura hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek.
 • Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası sonucu hastanemizde tedavileri yapılan hastaların GSS takiplerinin geliş türüne uygun olup olmadığını kontrol etmek. Uygun olmayanları düzeltmek.
 • Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası kapsamındaki hastaların SUT ve ilgili genelgeler doğrultusunda gereken tutanakları ve resmi belgelerin temin edilmesini sağlayarak dönem sonlandırmalarına müteakip bağlı olduğumuz Sosyal Güvenlik İl müdürlüğüne teslim etmek.
 • Ayaktan ve yatarak hizmet verilen SGK Yurtdışı sigortalısı hastalarına verdiğimiz hizmetlere ilişkin hizmetleri, fatura ederek bağlı olduğumuz Sosyal Güvenlik İl müdürlüğüne teslim etmek.
 • Hastanemize başvuran hastalar ile kayıt personeli arasında yaşanan sıkıntılarda mevzuatla ilgili veri girişi yapan personellerimizi ve hastalarımızı aydınlatmak ve hasta memnuniyetini ayrıca hastaların hastane prosedürü ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak.
 • SUT’ la alakalı değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri hastanede görevli personele aktarmak ve bilgilendirmek.
 • Hastanemiz gelirleriyle ilgili veya birimimizi ilgilendiren diğer yazışmalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile yazışmaları yapmak.
 • Hastanemiz yönetimine gerekli olduğu dönemlerde hastanemiz mali hesaplarıyla ilgili istatistiki verileri sunmak.
 • Hastane birimleri için gerekli olan ve resmi olarak istenen mali tabloları veya birimimizle ilgili her türlü veriyi isteyen birimlere doğru ve eksiksiz olarak teslim etmek.
 • Hastanemizde GSS takibi olmadan tedavi hizmeti alan hastalarımızın GSS takiplerini haftalık olarak takip etmek.
 • Faturalar ile ilgili gerekli yazışmaları düzenlemek, faturaları gönderime hazır hale getirmek ve doğru olarak sonlandırıldığının takibini yapmak.
 • Her ay dönem sonlandırmasından sonra ay sonunda kesilen faturaları muhasebeleştirilerek bağlı olunan saymanlık müdürlüğüne teslim edilmesi.
 • SUT hükümlerinde faturalandırma usul ve esaslarında yapılan mevzuatla ilgili değişiklikleri ve yenilikleri takip etmek.

  Ayniyat Birimi

 • 2005 yılı içinde faaliyete geçen Hastanemizin bugüne kadarki yılsonu; Döner Sermaye ve Genel Bütçe hesapları, Ayniyat-Ambar biriminde görev yapan personelimizin üstün gayretiyle (Mesai içinde ve dışında çalışarak) Döner Sermaye Saymanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığına bildirilmektedir.

 • Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde; Demirbaş, tüketim(Kırtasiye, Hırdavat, İnşaat ve Diğer Tüketim Malzemeleri gibi), Eczane ve Tıbbi Sarf Depoları 4 gruba ayrılarak, söz konusu birimlere Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri görevlendirilmesi yapılmıştır.

 • Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri; Demirbaş, tüketim, Eczane ve Tıbbi sarf depoları malzemeleri Başhekim adına muayene usulüne uygun şekilde teslim almaya, teslim etmeye, kullanılmaya verilmeyen malzemeleri muhafaza etmek ve hesapları vermek zorundadır.

 • Hastanemiz; Demirbaş ve Tüketim depoları (Hastane bünyesinde ve Sanatoryum Ek binasında) kalite birimi standartları ölçüsünde dizayn edilmektedir.
 • Ayrıca kullanım nedeniyle yıpranan ve arızalanıp, tamir maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanılmaz hale gelen demirbaş malzemeler (döner sermaye ve genel bütçe) Genel bütçeden hurdaya ayrılan malzeme ise satılmak üzere, Sanatoryum ek binaya yerleştirilmektedir.

 • Taşınır Mal Yönetmeliğine göre defter kayıtlarımızı bilgisayar ortamında tutulmaktadır.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği (Ayniyat Yönetmeliği) Çerçevesinde Ayniyat Saymanları veya Taşınır Kayıt ve kontrol yetkilileri doğrudan Harcama Yetkilisine (Hastanemizde Başhekim) bağlı olup, Döner Sermaye Mevzuatında ise Başhekim ve Hastane Müdürlüğüne bağlıdır.

Yazı İşleri Birimi

Yazı İşleri Biriminde Yapılan iş ve İşlemler;

 • Hastanemizin resmi yazışmalarının yapılması.
 • Başhekimliğimizin resmi yazışmalarının yapılması
 • Hastanemiz evraklarının ve Sağlık Kurulu Raporlarının İdare adına Aslı Gibidir onayının yapılması
 • İnceleme / Ön İnceleme ve Araştırmalarda Yeminli Kâtiplik yapılması.
 • Hastane postalarının posta makinesinden çekilerek gönderilmesi ve Posta Makinesine PTT'den TL avans yükletilmesi.
 • İl Sağlık Müdürlüğümüzün bünyesindeki Avukat Hizmetleri Bürosu personeli ve doğrudan temin usulü ile hizmet satın alma yoluyla sözleşme imzalanacak olan Avukatlarla yazışmaların yapılması, irtibat kurulması, bilgi-belge paylaşımında bulunulması ve hukuki işlemlerden sorumlu olunması.
 • 5510 Sayılı SGK Kanununa göre Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin SGK'ya devredilmesi nedeniyle, Hastanemiz personellerinin sağlık hizmetleri kayıtlarında oluşan eksikliklerin düzeltilmesi, bilgilerin güncellenmesi ve gerekli kayıtların yapılması.
 • Dış Kaynaklı Doküman Listelerinin (Mevzuat) hazırlanması.

Teknik Birimi

Hastanemizde elektrikle ya da mekanik olarak çalışan cihazların bakım ve arızalarını yapar.

Bilgi İşlem Birimi

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ YAZILIM VE DONANIM OLARAK 2 ALT BİRİMDE HİZMET VERMEKTEDİR. ÖZETLE BİRİMDE YAPILANLAR;

 •  Hastane bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamaktır.
 •  Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veri tabanı ve grafik ara yüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak 
 •  HBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmak. 
   
 •  Program üzerinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek 
 •  Kullanıcıların program ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaptırmak 
 •  HBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek 
 •  Programın kullanımında ortaya çıkan ve / veya ortaya çıkması muhtemel problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri almak (donanım yükseltmeleri, kullanıcı sürekli eğitimleri vb) 
 •  Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak / yaptırmak 
 •  Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek 
 •  İnternet erişiminin temini ve kullanılması için gerekli görüşme 
 •  Hastane web sitesinin yönetimi kontrolü ve güncellenmesi 
 •  Hastane pclerinin bakım ve onarımı
 •  Muayene ve hakkedişlerini koordine etmek 
 •  Hastane Bilgi Sistemi kapsamında kullanılacak kişisel bilgisayar, sunucu bilgisayar, ağ sistemi  tanımlayarak, şartnamelerini hazırlamak, Satınalma ve muayene süreçlerine iştirak etmek 
 •  Kullanılan donanımların temizlik ve rutin bakımlarının yapılması için koordinasyonu sağlamak 
 •  Bilgi sistemi üzerinden veri taraması gerektiren istatistiki sorgulamaları ve özel durumlarda gerekli taramayı yaparak oluşturulan raporları ilgili birimlere ve hastane dışı kurum ve kuruluşlara sunmak 
 •  Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne çevrim içi (internet üzerinden) bildirilmesi gerekli rutin veri girişi işlemlerini (hastane bilgi formları, istatistik formları, performans verileri gibi) yapmak 
 • Bölümle ilgili iç / dış resmi yazışmaları yapmak